Etap ogólnopolski

Etap Ogólnopolski – 13-15 kwietnia 2023 roku

Plan dojazdu do Pelplina będzie zamieszczony do Niedzieli Palmowej. Pozdrawiam xt 🙂

Poniżej informacje przesłane przez Głównego Organizatora OTK – Diecezję Pelplin

1. plan_finału
2. mapy_dojazd
3. mapy_opactwo
§ 10
1. Zawody centralne organizowane są przez Pełnomocnika.
2. Zawody III stopnia Olimpiady odbywają się w dwóch etapach: pisemnym i ustnym. W etapie pisemnym uczestnicy zawodów rozwiązują w ciągu 60 minut test.
3. Do etapu ustnego zostaje zakwalifikowanych 10 osób, które najlepiej rozwiązały test w etapie pisemnym.
4. Ostateczną klasyfikację Olimpiady ustala się sumując punkty uzyskane przez uczestników w etapie pisemnym i ustnym. Maksymalna liczba punktów, które uczestnik może uzyskać w etapie ustnym wynosi 80% maksymalnej liczby punktów, które może uzyskać w etapie pisemnym
5. W przypadku, gdy uczestnicy zakwalifikowani do części ustnej uzyskali tę samą liczbę punktów, bierze się pod uwagę liczbę punktów uzyskaną w zawodach II stopnia, a gdyby to nie przyniosło rezultatu – I stopnia.
6. Jury etapu centralnego powoływane jest przez Komitet Główny na wniosek Pełnomocnika, za zastrzeżeniem § 2 ust. 5.
7. Jury etapu centralnego sporządza protokół z zawodów III stopnia, według wzoru ustalonego przez Komitet Główny. Do protokołu należy dołączyć oryginały prac uczestników zawodów III stopnia.
8. Przepisy § 8 ust. 8-9 stosuje się odpowiednio.